Tingkatkan Kualitas Ayam Adu Anda Dengan Cara Berikut

Tingkatkan Kualitas Ayam Adu Anda Dengan Cara Berikut

s128, s1288, sabung ayam, adu ayam, laga ayam, agen sabung ayam, s128 sabung ayam, s1288 sabung ayam

Sabung Ayam,  Kualitas ayam adu yang super merupakan sebuah dambaanb agi para pemilik ayams abung dimanapunitu.Semua penghobi ayam khususnya ayam aduan sangat mendambakan untuk memiliki ayam dengan stamina tinggi dan kesehatan yang baik. Ayam yang demikian akan dapat memberikan tontonan yang sangat menarik pada saat diturunkan di arena laga.

Banyakfaktor yang mempengaruhikemampuanbertarungdariayamaduansepertigayatarung, pelatihan, bentukfisik, kecerdasan, sertabakatayamtersebut juga akansangatmempengaruhi. Namunadahalutama yang harusdimilikiterlebihdahuluolehayamaduunggulan, yaitukesehatan.

Bagaimanapunhebatnyaseekorayamaduanpadasebuahlaga, jikaayamtersebutsedangtidaksehatmakaayamtersebuttidakakanmemiliki stamina untukbertarungdandapatdipastikanakankalahdenganmudah. Kualitasayamaduiniakansangatberpengaruhdarimakanandancaramerawatayamtersebut.

Untukmengatasimasalahkesehatanayamini,kami sudahmerangkumbeberaparesepunggulan yang biasadigunakanoleh para penghobiayamdalammerawatkesehatanayamadumilikmereka.

Berikutiniadalahbahan-bahan yang akanandagunakandalammeracik  resepuntukkesehatanayamaduanda :

  • DaunSereh
  • Kencur
  • Jahe
  • Laos
  • Kunyit

Bahantersebutdirebusuntukmerendammakanandanjanganlupa juga untukmelolohkangulamerahpadaayamaduandakira-kiraseminggusekali.

  • Gunakandaunsirihuntukdirebusdankemudianairnyadiberikanpadaayamanda, iniakanbergunauntukmencegahpenyakit yang akanmenyerangayamanda.
  • Rebus daunpepayamudadankemudianambilairnyalaluminumkanpadaayamanda, iniakansangatbergunauntukkesehatanayamanda, meningkatkan stamina dannafsumakan.

Racikandiatasdapatdigunakanuntukmenambah stamina dan juga dayatahantubuhsertauntukmengatasimasalahdehidrasipadaayamanda.Pemberianracikandiatasdapatandaberikansetiaphariuntukmendapatkanefek yang bagus.

PerawatandanPelatihanUntukAyamAdu

Inti yang harusandapahamisebelumandamerawatdanmelatihaayamanda, haruslahjelasuntukmenciptakanayampetarungunggul yang diharapkanuntukdapatmenangdalamsetiappertandingan di arena laga.

Latihanayambiasanyabertujuanuntukmeningkatkankualitasotot, stamina sertatenaga yang dimilikiayamtersebut.Apabilaandamelihatayamandamenurunstaminanyapadasaatlatihanataupertandingan, sebaiknyaandadenganjelimenelitiapakah yang salahdenganayamanda.

Banyakfaktor yang mungkinakanmempengaruhikinerjadan stamina ayamanda, olehkarenaituanda juga harusseringmencaritahufaktor-faktor yang dapatmempengaruhi stamina ayamtersebut.